Algemene voorwaarden

Voor alle producten geleverd door Creating adventure (bereikbaar via info@creatingadventure.nl) gelden de volgende Algemene Voorwaarden bij het aangaan van aankoop van producten.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst (op afstand) aangaat met Creating adventure;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Creating adventure – Annemarie Schutte.

 

Artikel 2 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 – Het aanbod en de prijs

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod en de prijs te allen tijde aan te passen.

De klant kan nooit meer geld terugkrijgen dan wat hij/zij betaald heeft. (bv. in geval van ‘geld terug garantie’, indien van toepassing op het gekozen product),

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

De ondernemer voorziet in de toepassing van het wettelijk voorziene herroepingsrecht. In geval van aankoop van downloadbare producten, doet de klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht van het downloadbare product dat hij/zij heeft ontvangen.

Onder ‘ontvangen’ wordt bedoeld: toegang tot het downloaden van diverse digitale producten.

Artikel 5 – ‘Geld terug garantie’

In een aantal gevallen voorziet de ondernemer een ‘geld terug garantie’. Indien deze van toepassing is wordt dit duidelijk vermeld op de verkooppagina van het desbetreffende product.

Aan het gebruik van de ‘geld terug garantie’ zijn volgende voorwaarden verbonden. De klant is verplicht om binnen 7 kalenderdagen na aankoop per email (info@creatingadventure.nl) zijn/haar klacht kenbaar te maken. Deze garantie is enkel van toepassing als dit duidelijk vermeld staat op de verkooppagina van het desbetreffende product.

 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid en inspanning vanwege de ondernemer

De ondernemer zal zich in inspannen om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van het aangekochte product.

De ondernemer biedt geenszins een ‘succesgarantie’. Het is onmogelijk om eenzijdig een garantie op succes te bieden, er wordt steeds inspanning verwacht van de klant.

De producten en diensten van de ondernemer vervangen geen 1-op-1 advies.

De ondernemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die de klant maakt en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 7 – Overmacht

In geval dat het leerplatform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld. De ondernemer doet alles binnen het redelijke en mogelijke om het leerplatform toegankelijk te houden en technische problemen op te lossen. Dit is een overmacht situatie.

Artikel 8 – Betaling

De klant betaalt binnen de 7 kalenderdagen na aankoop of factuurdatum.

De klant heeft altijd een betalingsverplichting.

Indien de klant niet betaalt, om welke reden dan ook, kan de ondernemer de toegang tot online producten intrekken tot de betaling is ontvangen.

Bij gebreken aan betaling voor de vervaldag is zonder ingebrekestelling een verhogingsbeding verschuldigd van 10%.

 

Artikel 9 – Persoonlijke toegang

De aankoop van digitale (downloadbare) producten is voor één persoon. Enkel de klant zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod.

De klant stemt uitdrukkelijk in de (downloadbare/online) producten nooit te delen met anderen. De ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover na te vragen.

In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van driemaal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod.

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht blijven te allen tijde in handen van de ondernemer. De klant koopt onbepaalde tijd om toegang te krijgen tot de (downloadbare/online) producten.

 

Artikel 11 – Geheimhoudingsverplichting

De klant is verplicht om alle informatie die wordt verstrekt in de producten van de ondernemer niet openbaar te delen.

 

Artikel 12 – Concurrentie

Het is de klant verboden om gedurende halfjaar na aankoop een soortgelijk product of programma als dat van de ondernemer te maken, aan te bieden, of te verkopen.

De bewijslast ligt hierbij bij de klant.

Artikel 13 – Persoonlijke feedback

De ondernemer doet uitdrukkelijk inspanning om binnen een redelijke termijn feedback te voorzien.